Menu
Obec Dřínov
Dřínov okr. Kladno

Územní plán Dřínov

Odůvodnění (1.33 MB)

Koordinační výkres (4.56 MB)

Výkres širších vztahů (2.05 MB)

výkres záborů (2.37 MB)

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 14.12.2015 o pořízení Zprávy o uplatňování
územního plánu Dřínov (dále ZOUÚP) a zvolilo Ing. Rostislava Chromka jako ,,určeného
zastupitele,, pro spolupráci s pořizovatelem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Pořizovatelem se stal ze
zákona příslušný úřad územního plánování – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve
Slaném.
Návrh ZOUÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů a to od 27.06.2016
do 26.07.2016, pořizovatel současně předložil ZOUÚP dotčeným orgánům, krajskému úřadu
a sousedním obcím jednotlivě (§ 47 zákona). Projednaný a podle požadavků dotčených
orgánů upravený návrh ZOUÚP byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.11.2016.
Z projednané zprávy o uplatňování vzešla potřeba pořídit změnu ÚP a zastupitelstvo
obce po konzultaci se zvoleným zpracovatelem ÚP rozhodlo, že pořídí nový územní plán.
Zastupitelstvo obce Dřínov dále schválilo na svém zasedání dne 28.12.2017, že nový ÚP
bude obsahovat prvky regulačního plánu pro plochy bydlení, výroby a občanského vybavení.
Návrh územního plánu byl zpracován autorizovaným urbanistou Ing. Stanislavem
Zemanem - ČKA 02 220 (hlavní projektant urbanistické koncepce Ing. Martina Staňková).
Projednávání Návrhu územního plánu Dřínov bylo zahájeno dne 05.03.2018 společným
jednáním, lhůta pro stanoviska dotčených orgánů skončila 04.04.2018. V souladu s § 50
odst.3) zákona pořizovatel 16.02.2018 zveřejnil Návrh územního plánu Dřínov pro veřejnost a
vyzval k podání připomínek v termínu do 04.04.2018. Ve stanovené lhůtě byly podány 4
připomínky. Pořizovatel řešil v této lhůtě i nesouhlasné stanovisko KÚSK - Odboru ochrany
půdního fondu s plochami Z1 a Z2. Dne 08.08.2018 proběhlo na krajském úřadu dohodovací
jednání, na jehož základě pořizovatel požádal o změnu nesouhlasného stanoviska. KÚSK ve
změně stanoviska souhlasil s nezemědělským využitím drobných ploch Z1 a Z2, protože
návrhem ÚP byly redukovány jiné plochy na půdách s II.tř. ochrany ZPF. V souladu s § 50
odst.7) zákona 25.10.2018 dále pořizovatel zaslal Návrh územního plánu spolu se stanovisky
dotčených orgánů a připomínkami Krajskému úřadu Středočeského kraje, který 07.11.2018
ve svém stanovisku konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení
o územním plánu.
Na základě požadavků, které vyplynuly z projednání Návrhu územního plánu Dřínov,
došlo k několika úpravám textové i grafické části návrhu ÚP a pořizovatel zahájil řízení o
územním plánu. Veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 16.07.2019,
pořizovatel jej zároveň oznámil dotčeným orgánům. Veřejné projednání se konalo 14.08.2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dřínov. Na veřejné projednání zajistil pořizovatel účast
zpracovatele návrhu územního plánu Dřínov – Ing. Stanislava Zemana. O průběhu veřejného projednání byl ve smyslu ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona pořízen písemný záznam, který
je součástí dokladové dokumentace z pořizování ÚP Dřínov. Ve lhůtě pro podání námitek,
která uplynula 16.09.2019, byly podány 3 námitky, z nichž 2 byly obdobné. Pořizovatel s
určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a obeslal dotčené orgány s Návrhem
na rozhodnutí námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě se vyjádřilo pouze OŽP Slaný a
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a s navrženým řešením souhlasily. Ostatní DO
souhlasily mlčky. Na základě rozhodnutí o námitkách došlo k úpravě výrokové části
územního plánu i jeho odůvodnění (obnovení původního funkčního využití pozemků (BV a
NZz) v severní části katastrálního území tak, jak je uváděl současně platný ÚP), což
pořizovatel vyhodnotil jako nepodstatnou úpravu návrhu ÚP bez potřeby opakovaného
veřejného projednání.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP dle § 53 odst. 4) s Politikou územního
rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, cíli a úkoly územního
plánování, požadavky SZ, prováděcích předpisů a požadavky zvláštních právních předpisů.
Následně dle § 54 odst.1) SZ podal obci Návrh na vydání Územního plánu Dřínov.

Samospráva

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář událostí v obci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Czechpoint

Logo

Kontaktní místo Czech POINT kancelář OÚ Dřínov