Obsah

Odpadové hospodářství

Rádi bychom vás informovali o nové vyhlášce č.2/2016 o poplatcích za odpady. Tato vyhláška je koncipována motivačně. Poplatek za odvoz odpadu je vypočítán z reálných výdajů obce za předešlý rok a přepočítán na obyvatele či rekreační objekt. To znamená, že částka se může měnit. To, jestli se bude pohybovat směrem nahoru či dolů, můžeme ovlivnit mírou třídění odpadu. Jednoduše řečeno:

  • čím více odpadu odložíme do tříděných nádob, tím více  peněz dostane obec zpět
  • čím více odpadu vytřídíme, tím méně ho odložíme do svých popelnic a tím snížíme náklady obce na svoz

 

Termíny svozu tříděného odpadu:

Papír: liché úterý

Plasty: každé pondělí

Tetrapaky 1x za měsíc:

31.05.2017

28.06.2017

26.07.2017

23.08.2017

20.09.2017

18.10.2017

29.11.2017

27.12.2017

24.01.2018

Sklo 1x za měsíc:

19.05.2017

16.06.2017

14.07.2017

11.08.2017

08.09.2017

06.10.2017

03.11.2017

01.12.2017

29.12.2017

26.01.2018

BIO – liché pátky

 

Typy odpadu a forma likvidace

Komunální odpad:

Pro odložení běžného komunálního odpadu používáme popelnice, které vlastní každá domácnost. Pokud zjistíte, že vám popelnice nestačí, můžete použít velké sídlíštní kontejnery umístěné u hřbitova.

Pokud máte zájem třídit bioodpad ze svých zahrad, máte možnost si zdarma vyzvednout "hnědou popelnici", v kanceláři OÚ zakoupit známku a můžete jednou za 14 dní vždy v pátek popelnici vyvézt před dům.

 

Tříděný odpad:

Mezi tříděné složky odpadu, které můžete v naší obci odevzdat, patří plast, papír, sklo a obaly tetrapack. Sběrná hnízda jsou umístěna ve Dřínově u autobusové zastávky, na návsi a pod hřištěm a v Drchkově na návsi.  Dále zde můžete odevzdat menší množství biodpadu ze zahráde. Nádoby jsou označené, snadno se vyznáte.

 

Ostatní odpad:

Ostatní složky odpadů můžete celoročeně odložit na dvou sběrných místech.

 

DVŮR OÚ - kontejner na kov

otevřeno - každou středu od 14:00 do 16:00 hodin.

JORDÁN - zelený odpad, větve ze stromů rozřezané na menší kusy (ne celé větve) z důvodu skladnosti,

.  elektroodpad (drobný i velký),otevřeno každou sobotu od 14:00 hodin do 16:00 hodin.

Mobilní svoz odpadu

Mobilní svoz odpadu probíhá 2x ročně. Vždy vás včas upozorníme.

 

Velkoobjemový odpad - probíhá svoz přímo od domů, odpad stačí jednoduše vynést před váš dům.

Nebezpečný odpad -  pro tento druh odpadu platí zvláštní pravidla, proto je třeba odevzdate jej přímo svozové firmě. Kontejner s obsluhou je přistaven na návsích Dřínova a Drchkova. O přesném čase svozu budete včas informování.