Obsah

Žádosti o informace

Obec: Dřínov
Adresa: Dřínov č.p. 28, 273 71 Zlonice
Vnitřní předpis schválila: starostka Božena Goldová
Projednáno a schváleno OZ: dne 18.11.2009
Vnitřní předpis nabývá účinnosti: dne 18.11.2009
 
Obec Dřínov
 
Vnitřní předpis
 
Pravidla pro postup při vyřizování žádostí o poskytování informací
dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
            Zastupitelstvo obce Dřínov dle zákona č.128/2000Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informační zákon), schválila na svém zasedání dne 18.11.2009 tento vnitřní předpis:
čl. I 
Úvodní ustanovení
            Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.106/1999Sb., v platném znění, (dále jen „zákon“) v podmínkách Obecního úřadu Dřínov (dále jen OÚ Dřínov). Jejich cílem je sjednocení postupu při aplikaci zákona.
čl. II
Zveřejňování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
(1)Obec Dřínov jako územní samosprávný celek je povinným subjektem a jako takový je povinen zveřejňovat prostřednictvím OÚ informace uvedené v § 5 odstavec (1) a (2), jedná se např. o informace:
 
 
o organizační struktuře s uvedením místa a způsobu podávání podnětů, návrhů a žádosti
o správním řízení a dalších postupech s uvedením místa, způsobu a lhůt pro podávání žádostí, návrhů a opravných prostředků
o nejdůležitějších právních předpisech a o možnosti do nich nahlédnout
o sazebníku úhrad za poskytování informací
o výroční zprávě o poskytování informací za předchozí kalendářní rok
 
 
(2) Obec Dřínov   zpřístupňuje v úředních hodinách k nahlédnutí popř. k pořízení výpisů, opisů nebo kopií:
právní předpisy obce, zejm. obecně závazné vyhlášky a nařízení,
seznam hlavních dokumentů strategického či jiného obecného významu.
 
(3) Obec Dřínov poskytuje základní informace o osobě, které byly
poskytnuty veřejné prostředky, s výjimkou veřejných prostředků podle zákonů sociální a zdravotní péče, zaměstnanosti apod. U osoby, které byly poskytnuty veřejné prostředky se uvádí:
jméno, příjmení, rok narození, obec a trvalý pobyt,
výše prostředků a účel a podmínky, za jakých byly poskytnuty.
 
 
 
 
čl. III
 
Zveřejňování informací podle zákona o obcích
(1)Obec Dřínov zveřejňuje dále v souladu se zákonem o obcích, v platném znění, nebo zpřístupňuje v úředních hodinách k nahlédnutí popř. k pořízení výpisů, opisů nebo kopií zejm. tyto informace:
 
usnesení zastupitelstva obce
zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
rozpočet obce a závěrečný účet
záměry obce převést,pronajmout nebo prodat majetek
veřejnoprávní smlouvy
 
(2)obec Dřínov zveřejňuje dále informace na základě žádostí samosprávných celků a jejich orgánů, orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací.
¨
 
čl. IV
Způsob zveřejňování informací
(1) Obec Dřínov zveřejňuje informace těmito způsoby:
na úřední desce
ve vývěsních skříňkách a tabulích umístěných v obci
ve zpravodaji
na informačních tabulích v objektu OÚ
v kanceláři OÚ zejm. v úředních hodinách k nahlédnutí popř. k pořízení výpisů, opisů nebo kopií
na webových stránkách obce prostřednictvím internetu
(2) Zveřejňování a poskytování některých informací může být vyloučeno, případně omezeno; děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.
 
čl. V 
Poskytování informací - přijímání písemných žádostí
(1) Žadatelem o poskytnutí informace může být každá fyzická nebo právnická osoba. Žádost lze podat písemně nebo ústně i prostřednictvím formulářů. Doručené žádosti jsou evidovány v kanceláři OÚ; žádost musí obsahovat:
jméno, příjmení, nar. a trvalé bydliště žadatele,
adresu žadatele pro doručování, je li jiná než jeho trvalé bydliště,
název, sídlo, adresu a IČ, jedná li se o právnickou osobu,
označení subjektu, ke kterému žádost směřuje,
označení, že se jedná o žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona o poskytování informací,
specifikace předmětu žádosti - musí být zřejmé, komu je určena a čeho se žadatel domáhá.
(2) Neobsahuje li žádost údaje: komu je určena, čeho se ve smyslu zákona o poskytování informací týká, a adresu pro doručování, nejedná se o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
(3) Elektronická žádost musí být podaná prostřednictvím e-mailové adresy
(4) Za vedení agendy dle informačního zákona odpovídá starostka obce, která vede samostatnou evidenci žádostí, vydává rozhodnutí, zpracovává výroční zprávu atd..
 
čl. VI
Poskytování informací - posuzování písemných žádosti
(1) Starostka obce, popř. jiný zaměstnanec obce Dřínov, který žádost přijal, žádost posoudí a:
jestliže neobsahuje údaje výše uvedené v čl. V, odst.1, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti o její doplnění; nevyhoví li žadatel této výzvě do 30 dnů od doručení výzvy, žádost odloží (§ 14 odst. 5),
jestliže je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, co je požadováno, nebo je příliš obecná, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti o její upřesnění; neupřesní li žadatel žádost do 30 dnů o doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti ve lhůtě pro vyřízení žádosti,
jestliže se požadované informace nevztahují k působnosti Obce Dřínov , žádost odloží a sdělením učiněným do 7 dnů od doručení žádosti o tom informuje žadatele,
jestliže se žádost týká informací, které se týkají údajů spadajících pod ochranu obchodního tajemství nebo pod ochranu práv třetích osob k předmětu práva autorského, rozhodne o odmítnutí žádosti s tím, že v odůvodnění uvede, komu svědčí práva obchodního tajemství nebo právo ochrany práva autorského.
 
(2) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části (odst.1, písm.b)) obsahuje:
označení OÚ, číslo jednací a číslo pořadové
označení adresáta (žadatel)
výrok s uvedení právního předpisu
odůvodnění
poučení o odvolání
podpis starostky s kulatým úředním razítkem obecního úřadu
 
Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.
(3) Jestliže nebyla informace poskytnuta ve lhůtě a ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým se informace odmítá.
(4) Pokud starostka obce zjistí, že žádost se týká informací, které již byly zveřejněny, sdělí nejpozději do 7 dnů žadateli údaje potřebné k vyhledání a získání informace. Pokud žadatel bude trvat na přímém poskytnutí zveřejněné informace, starostka mu ji poskytne.
čl. VII
Poskytnutí informace
(1) Informace se poskytuje do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne doplnění žádosti tímto způsobem:
písemně,
nahlédnutím do spisu
pořízením výpisů, opisů nebo kopií
elektronickou poštou
 
O konkrétním způsobu rozhodne po případné dohodě s žadatelem starostka obce nebo jiný zaměstnanec obce Dřínov, který žádost přijal. Zasílání informací poštou není povinné, postačí výzva k vyzvednutí informace na OÚ.
(2) Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena až o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou (§ 14 odst. 7):
vyhledávání a sběr informací
vyhledávání a sběr objemného množství informací, které jsou oddělené a odlišné
nutná konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo se složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 
O prodloužení lhůty je žadatel vždy před vypršením řádné lhůty informován.
(3) O postupu při poskytování informace pořizuje starostka záznam.
(4) Žádosti podané ústně mohou vyřizovat jednotliví zaměstnanci Obce Dřínov zpravidla bezodkladně v běžném úředním styku. Tyto žádosti se vyřizují ústně. Pokud žadatel nebude ústně podanou informaci považovat za dostačující, upozorní ho zaměstnanec na možnost podat žádost písemně. O ústně podaných žádostech se nepořizuje záznam, není li dále uvedeno jinak.
(5) Informace, jejíž poskytnutí je spojeno s úhradou nákladů, se poskytne až po prokázání této úhrady. Jedná se o úhradu nákladů spojených s vyhledáváním, pořizováním kopií, opatřením technických nosičů, odesíláním informací dle sazebníku.
čl.VIII
Omezení práva na informace
(1) Obec Dřínov prostřednictvím starostky nebo jejím zástupcem může omezit poskytnutí informace, jestliže (§ 11 informačního zákona):
požadovaná informace se vztahuje výlučně k vnitřním předpisům OÚ a Obce
požadovaná informace se vztahuje výlučně k personálním předpisům OÚ a Obce
jedná se o informaci novou, která vznikla při přípravě rozhodnutí, do doby ukončení přípravy rozhodnutí.
(2) Obec Dřínov prostřednictvím OÚ (starostky nebo jejím zástupcem) informaci neposkytne, pokud:
jedná se o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků předanou osobou, která nevyslovila s poskytnutím souhlas,
jedná se o informace poskytované podle zvláštních předpisů ve stanovených obdobích,
informace byly získány od třetích osob při plnění kontrolní, dozorové, dohledové a jiné činnosti na základě zvláštního zákona, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti.
 
(3) Obec Dřínov prostřednictvím OÚ(starostka nebo její zástupce) dále neposkytne informaci o:
probíhajícím trestním řízení
rozhodovací činnosti soudů (s výjimkou pravomocných rozsudků)
plnění zpravodajských úkolů
kontrolách v orgánech NKÚ
činnosti organizačních složek MF podle zvláštních předpisů
 
Poskytování uvedených informací v souladu se zvláštními předpisy tímto není dotčeno.
(4) Obec Dřínov dále prostřednictvím OÚ (starostka nebo její zástupce) neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práva s ním souvisejícího, a poskytnutím by došlo k porušení ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, je li v držení:
provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání
škol a školských zařízení
knihoven
AV ČR a dalších institucí, které jsou příjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky (muzea, galerie, divadla, orchestry…)
 
Poskytování uvedených informací v souladu se zvláštními předpisy tímto není dotčeno.
(5) Má li být poskytnuta informace týkající se předmětu ochrany práva autorského, ke kterému má majetková práva Obec Dřínov, postupuje se podle autorského zákona na základě licenční nebo podlicenční smlouvy uzavřené se žadatelem.
čl. IX
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí Obce Dřínov vydaného prostřednictvím OÚ (starostka nebo její zástupce) o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu prostřednictvím OÚ Dřínov, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace žadateli.
(2) Obec Dřínov předloží odvolání prostřednictvím OÚ (starostky nebo jejího zástupce) spolu se spisem Krajskému úřadu do 15 dnů od doručení odvolání.
(3) Proti rozhodnutí Krajského úřadu o odvolání lze podat na základě žaloby žádost o soudní přezkum podle zvláštních předpisů.
čl. X
Stížnost na postup vyřizování žádosti
(1) Žadatel může podat ke Krajskému úřadu prostřednictvím OÚ Dřínov písemně nebo ústně záznamem stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci, jestliže:
žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti poukázáním na její dřívější zveřejnění a odkázáním na místo a údaje umožňující její vyhledání a získání
žadateli ve lhůtě 15 dnů nebo v prodloužené lhůtě nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
žadateli byla informace poskytnuta částečně bez toho, aby o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
žadatel nesouhlasí s výší sdělené úhrady za poskytnutí informace
 
(2) Žadatel podává stížnost ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení o tom, že:
informace je informací již zveřejněnou s odkazem na místo a údaje umožňující vyhledání a získání,
požadovaná informace se nevztahuje k působnosti obce Dřínov nebo OÚ,
byla vyčíslena výše úhrady za poskytnutí informace
 
(3) Obec Dřínov do 7 dnů od dojití stížnost spolu se spisem předloží prostřednictvím OÚ (starostky nebo jejího zástupce) Krajskému úřadu, pokud ve lhůtě 7 dnů stížnosti nevyhoví tím, že požadovanou informaci poskytne, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(4)Krajský úřad rozhoduje o stížnosti do 15 dnů ode dne jejího předložení.
 
 
 
čl. XI
      Náklady
(1) Obec Dřínov prostřednictvím OÚ (starostky nebo jejího zástupce) je oprávněna požadovat po žadateli úhradu v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením nosičů dat, s odesláním informací.
(3) Starostka nebo její zástupce písemně oznámí a sdělí žadateli, že poskytnutí informace bude vyžadovat před jejím sdělením úhradu.
(4) Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše úhrady tuto nezaplatí, starostka nebo její zástupce žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti na výši oznámené úhrady lhůta pro zaplacení neběží.
čl. XII
Evidence žádostí o poskytnutí informací a výroční zpráva
(1) Evidenci a vyřizování písemných žádostí vede starostka obce. Pokud se žadatel o poskytnutí informace obrátí písemně na jiného zaměstnance obce zařazeného v OÚ , je tento povinen ihned písemnou žádost postoupit starostce nebo jejímu zástupci.
(2) Výroční zprávu zpracovává starostka nebo její zástupce dle zákona o poskytování informací a předkládá ji nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku ke zveřejnění na webových stránkách.
čl. XIII
Závěrečná ustanovení
(1 ) Informace, které se týkají přenesené působnosti, se poskytují v přenesené působnosti.
 
(2) Přílohami tohoto předpisu jsou:
 
Sazebník úhrad (č.1),
Zveřejňované informace (č.2),
Formulář žádosti (č.3),
Záznam o vyřízení žádosti (č.4).
 
 
 
 
 
 
Božena Goldová starostka                                                           Helena Prušáková místostarostka
příloha č.1
SAZEBNÍK ÚHRAD
V souladu s ustanovením § 17 zákona č.106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
a s vnitřním předpisem „Pravidla pro postup při vyřizování žádostí o poskytování informací dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím“
tento sazebník stanovuje výši úhrad za poskytování informací:
 
1. Úhrady nákladů jsou příjmem obce.
 
 
2. Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:
a) pokud vyhledávání informací nepřesáhne půl hodiny, nebudou žadateli náklady účtovány
b) pokud budou stejné informace stejným žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada nákladů spojených s vyhledáváním informací požadována i tehdy, když vyhledávání informací nepřesáhne půl hodiny
úhradu nákladů je možno zaplatit do pokladny OÚ, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet: č.ú. 388162339/0800
 
 
 
3. Informace, jejichž poskytnutí bude spojeno s úhradou nákladů, se poskytnou až po prokázání zaplacení úhrady.
 
 
4. Podle času potřebného na vyhledání informace bude žadateli účtována částka ve výši průměrné hodinové mzdy zaměstnance obce Dřínov 100,-Kč za každou započatou hodinu vyhledávání. Tato úhrada nebude požadována v případě, že vyhledávání informace nepřesáhne půl hodiny.
 
 
5. Náklady v souvislosti s poskytnutím informace pořízením kopií činí:
jednostranná formát…………………………………………………………………. A4… 1,50 Kč
oboustranná formát………………………………………………………………….. A4…. 2,50  Kč
jednostranná formát…………………………………………………………………..A3…. 2,50  Kč
oboustranná formát…………………………………………………………………...A3…. 4,50  Kč
 
 
6. Náklady v souvislosti s poskytnutím informace na nosiči dat činí:
Disketa 3,- Kč
CD Kč 6,- Kč
DVD 13,- Kč
Flash USB 350,- Kč
 
 
7. Náklady v souvislosti s poskytnutím informace odesláním poštou jsou stanoveny v souladu s tarify Česká pošta s.p.
 
 
8. Celková úhrada za poskytnutí informací je dána součtem nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a způsobu předání informací.
 
 
 
příloha č. 2
1) Právní předpisy, které upravují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace:
Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993Sb.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
2) Právní předpisy Obce:
Obecně závazné vyhlášky obce Dřínov, nařízení  obce Dřínov
 
3) Nahlížení do právních předpisů:
Zákony případně další právní předpisy jsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů, právní předpisy Obce jsou vyhlašovány na Úřední desce OÚ Dřínov.
Platné právní předpisy obce jsou trvale přístupné na internetových stránkách obce(www.obec-drinov.cz), v písemné podobě lze do nich nahlédnout v úřední dny v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
 
Sbírky zákonů v elektronické podobějsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
příloha č. 3
 
                       ŽÁDOST
O POSKYTNUTÍ INFORMACE dle zákona č.106/1999Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, v platném znění
 
Obec Dřínov, Dřínov č.p. 28, 273 71 Zlonice
V Dřínově dne……
 
 

Jméno, příjmení, název:
 
Datum narození:
 
Bydliště/sídlo:
 
Adresa pro doručování:
 
Odpovědná osoba:
 
IČO:
 
Telefon:
 
E-mail
 
Žádost o poskytnutí informace ve věci:
 
 
 
Podpis žadatele:
 

Poučení:
Obec Dřínov nemůže poskytnout informace, jež jsou chráněny před zveřejněním jako utajované skutečnosti, obchodní tajemství a dále informace podléhající zákonu č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Obec Dřínov může provést další omezení práva na informace ve smyslu č.106/1999Sb.,
Informace, jejichž poskytnutí je spojeno s úhradou nákladů, se poskytne až po prokázání této úhrady
 
 
 
 
příloha č. 4
Obec Dřínov , Dřínov č.p. 28, 273 71 Zlonice
 
V Dřínově dne:
Tel./mail:
č.j.
 
Vyřizuje:
 
Záznam o vyřízení žádosti o poskytnutí informace
dle zákona č.106/1999Sb.
 

Žadatel:
 
Žádost ze dne:
 
Č.j. žádosti:
 
Předmět žádosti:
 
Výzva k upřesnění žádosti ze dne:
 
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace:
 
Náklady na vyřízení žádosti:
 
Žádost odložena
 
Žádost odmítnuta:
 
Informace poskytnuta dne:
 
Rozhodnutí o poskytnutí informace ze dne:
 
Poznámky:
 
Podpis pracovníka
 

telefon: 312 591 118     
Bankovní spojení:388162339/0800                                                              IČO: 00234346
staroskta: Božena Goldová 602 188 231, 724 397 863 
 
místostarostka: Helena Prušáková 606 240 626
 
fax: 312 591 118
 
http: www.obec-drinov. cz