Obsah

Obec Dřínov

Obce Dřínov a jeho část Drchkov se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji asi 15 kilometrů severně od Kladna a 5 kilometrů ssz. od města Slaný, rozložena na mírném severním svahu pod návršími Za hájem (314 m) a Hradiště (297 m); severně od obce protéká Dřínovský potok. 

Obec Drchkov se nachází v údolí Bakovského potoka, něco přes 1 km jižně od Dřínova, zhruba 4 km severně od města Slaný.

Kontakt

Adresa

Dřínov č.p. 28
273 71 Zlonice

 

Spojení

Tel.: 312 591 118
  725 339 237    
E-mail: drinov@volny.cz

bank.spojení: č.ú. 123-1370100257/0100

Úřední hodiny

Po 07:00 - 12:00   16:00 - 19:00
               

Aktuálně

24.03.2022

Přidána složka KANALIZACE

Do struktury webových stránek byla přidána složka KANALIZACE

Detail Aktuality

17.01.2022

Kostel sv. Lukáše ve Dřínově - Bohoslužby v roce 2022

V příloze naleznete termíny bohoslužeb konaných v kostele sv. Lukáše v roce 2022. Bohoslužby se konají každou třetí sobotu v měsíci od 17:00.

Detail Aktuality

27.02.2021

NOVÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 1.3.2021 - OTÁZKY A ODPOVĚDI, FORMULÁŘE

Vážení občané, vzhledem k novým opatřením a nejasnostem si zde můžete stáhnout dokument "Otázky a odpovědi" a dále vzory formulářů, které se mohou hodit pro vaše cesty. Mějte co možná nejlépe, vydržte, zvládneme to.

Detail Aktuality

01.09.2020

Územní plán obce

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 14.12.2015 o pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Dřínov (dále ZOUÚP) a zvolilo Ing. Rostislava Chromka jako ,,určeného zastupitele,, pro spolupráci s pořizovatelem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Pořizovatelem se stal ze zákona příslušný úřad územního plánování – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve Slaném. Návrh ZOUÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů a to od 27.06.2016 do 26.07.2016, pořizovatel současně předložil ZOUÚP dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím jednotlivě (§ 47 zákona). Projednaný a podle požadavků dotčených orgánů upravený návrh ZOUÚP byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.11.2016. Z projednané zprávy o uplatňování vzešla potřeba pořídit změnu ÚP a zastupitelstvo obce po konzultaci se zvoleným zpracovatelem ÚP rozhodlo, že pořídí nový územní plán. Zastupitelstvo obce Dřínov dále schválilo na svém zasedání dne 28.12.2017, že nový ÚP bude obsahovat prvky regulačního plánu pro plochy bydlení, výroby a občanského vybavení. Návrh územního plánu byl zpracován autorizovaným urbanistou Ing. Stanislavem Zemanem - ČKA 02 220 (hlavní projektant urbanistické koncepce Ing. Martina Staňková). Projednávání Návrhu územního plánu Dřínov bylo zahájeno dne 05.03.2018 společným jednáním, lhůta pro stanoviska dotčených orgánů skončila 04.04.2018. V souladu s § 50 odst.3) zákona pořizovatel 16.02.2018 zveřejnil Návrh územního plánu Dřínov pro veřejnost a vyzval k podání připomínek v termínu do 04.04.2018. Ve stanovené lhůtě byly podány 4 připomínky. Pořizovatel řešil v této lhůtě i nesouhlasné stanovisko KÚSK - Odboru ochrany půdního fondu s plochami Z1 a Z2. Dne 08.08.2018 proběhlo na krajském úřadu dohodovací jednání, na jehož základě pořizovatel požádal o změnu nesouhlasného stanoviska. KÚSK ve změně stanoviska souhlasil s nezemědělským využitím drobných ploch Z1 a Z2, protože návrhem ÚP byly redukovány jiné plochy na půdách s II.tř. ochrany ZPF. V souladu s § 50 odst.7) zákona 25.10.2018 dále pořizovatel zaslal Návrh územního plánu spolu se stanovisky dotčených orgánů a připomínkami Krajskému úřadu Středočeského kraje, který 07.11.2018 ve svém stanovisku konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu. Na základě požadavků, které vyplynuly z projednání Návrhu územního plánu Dřínov, došlo k několika úpravám textové i grafické části návrhu ÚP a pořizovatel zahájil řízení o územním plánu. Veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 16.07.2019, pořizovatel jej zároveň oznámil dotčeným orgánům. Veřejné projednání se konalo 14.08.2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dřínov. Na veřejné projednání zajistil pořizovatel účast zpracovatele návrhu územního plánu Dřínov – Ing. Stanislava Zemana. O průběhu veřejného projednání byl ve smyslu ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona pořízen písemný záznam, který je součástí dokladové dokumentace z pořizování ÚP Dřínov. Ve lhůtě pro podání námitek, která uplynula 16.09.2019, byly podány 3 námitky, z nichž 2 byly obdobné. Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a obeslal dotčené orgány s Návrhem na rozhodnutí námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě se vyjádřilo pouze OŽP Slaný a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a s navrženým řešením souhlasily. Ostatní DO souhlasily mlčky. Na základě rozhodnutí o námitkách došlo k úpravě výrokové části územního plánu i jeho odůvodnění (obnovení původního funkčního využití pozemků (BV a NZz) v severní části katastrálního území tak, jak je uváděl současně platný ÚP), což pořizovatel vyhodnotil jako nepodstatnou úpravu návrhu ÚP bez potřeby opakovaného veřejného projednání. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP dle § 53 odst. 4) s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, cíli a úkoly územního plánování, požadavky SZ, prováděcích předpisů a požadavky zvláštních právních předpisů. Následně dle § 54 odst.1) SZ podal obci Návrh na vydání Územního plánu Dřínov.

Detail Územní plán Dřínov

25.05.2020

Dřínov - Plánovaná odstávka elektřiny - 9.6.2020 (7:30 - 15:00)

V úterý 9.6.2020 je plánována odstávka elektřiny v obci Dřínov. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Detail Aktuality

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací